DAW 2.0 B.V.

Duurzame adviezen

Duurzaamheid

Het mondiale vraagstuk en de individuele onderneming

Duurzaamheid is een mondiaal vraagstuk. Het draait niet alleen om het milieu. Ook de aandacht voor de mens en de maatschappij is relevant. Iedere onderneming heeft haar eigen impact op haar leefomgeving. Het is dan ook voor iedere onderneming weer een uniek proces om vast te stellen wat deze impact is en hoe de belanghebbenden hierover kunnen worden geïnformeerd.

Stakeholder analyse

Welke belanghebbenden zijn relevant voor uw onderneming? Natuurlijk kent u ze wel, maar heeft u ze al echt in kaart gebracht? Kent u echt hun belang en weet u welke informatievraag zij richting uw onderneming hebben? Heeft u een cyclus ontwikkeld om gestructureerd met uw stakeholders in contact te komen?

Stakeholder engagement is een sleutelwoord in duurzaam ondernemen.

Het belang van de onderneming

U en uw onderneming staan midden in de maatschappij. Daarbij is sprake van een wisselwerking en een wederzijds belang. In de maatschappij wordt het als belangrijk ervaren dat ondernemingen hun producten en diensten duurzaam produceren. Maar hoe komt u te weten wat uw afnemers en andere belanghebbenden daadwerkelijk belangrijk vinden?

Om het antwoord op deze vraag te vinden, kunt u een aantal stappen zetten waarbij ondersteuning door DAW 2.0 kan worden geleverd.


Workshop duurzaamheid

De workshop is een uitstekend medium om de belangrijke thema’s voor uw onderneming in kaart te brengen. U kunt er voor kiezen om dit alleen met uw medewerkers te doen, maar u kunt in een tweede fase ook uw stakeholders daarin betrekken.


Integrated thinking

Als u voor uw onderneming doelen wilt stellen op het gebied van duurzaamheid, is het van cruciaal belang dat het belang daarvan door de organisatie in haar geheel wordt onderkend. Pas als duurzaamheid concreet onderdeel is van de visie en de missie van uw onderneming, kunnen concrete doelen en richtwaarden (targets) worden vastgesteld die kunnen worden gemeten en die input zijn voor uw verslaggeving en uw doelen voor het komende jaar.

Materialiteitsanalyse

Uitkomst van uw stakeholder raadpleging en workshop duurzaamheid is een gestructureerd overzicht van thema’s en vraagstukken die voor uw onderneming van belang zijn, waarbij inzicht wordt gecreëerd in het relatieve belang daarvan. Dit wordt vormgegeven door een eenvoudige grafische weergave.

Corporate Governance

De laatste jaren staat goed ondernemingsbestuur in de spotlights: corporate governance. Het speelveld van corporate governance wordt bepaald door de aandeelhouders, de raad van bestuur, de raad van commissarissen/toezicht en de accountant. Het blijkt voor veel ondernemingen/organisaties een worsteling om de taken en verantwoordelijkheden tussen deze organen op een adequate wijze af te bakenen. Bij DAW 2.0 is brede ervaring en kennis op dit vlak voorhanden, ontleend aan de praktijk en onderzoek, die wederom op een praktische wijze wordt omgezet in concrete adviezen en ondersteuning.